BURS VE YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğü'nün ilgili maddesince verilecek burs, barınma yardımı ve diğer yardımlarla ilgili ilke ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR

Madde 2 - Bu yönetmelikte ODTÜ Mezunları Derneği "Dernek", ODTÜ Mezunları Derneği Bursiyerleri "Bursiyer", ODTÜ Mezunları Derneği Burs Fonu’na bir defaya mahsus veya düzenli olarak bağışta bulunan tüzel ve özel kişiler "Burs Veren", Burs ve Yardımlar Komitesi "Komite", Orta Doğu Teknik Üniversitesi "ODTÜ", ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu "Yönetim Kurulu" olarak anılacaktır.

KAPSAM

Madde 3 - Bu yönetmelik, Dernek tarafından yapılacak aşağıdaki yardımları kapsar:

A. Maddi gereksinimi olan ODTÜ öğrencilerine (lisansüstü öğrencilerini kapsamaz) belirlenen ölçütler içinde burs vermek, Komite’yi ilgilendiren konularla ilgili karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak,

B. Dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

C. ODTÜ'nün yetersiz kaldığı durumlarda, barınma gereksinimi olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak,

D. Dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak.

BURS VE YARDIMLAR FONU

Madde 4 –Fon Gelirleri ve Giderleri

Fon Gelirleri:

A. Kişi ve kurum bağışları,

B. Burs yararına yapılan Dernek etkinliklerinden elde edilen gelirler,

C. Dernek gelirlerinden, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan tutarlar.

Fon Giderleri:

A. Burs ve yardım ödemeleri,

B. Yurt ve barınma için yapılan ödemeler,

C. Komite çalışmaları, etkinlik, vb. ödemeler.

Burs ve Yardımlar Fonu, Dernek muhasebe sisteminde "Burs Fonu Hesabı" adı altında oluşturulacak, bu hesabın muhasebesi ayrıntılı olarak tutulacaktır.

BURS VE YARDIMLAR KOMİTESİ

Madde 5 - Komite, atanmış bir Yönetim Kurulu asil veya yedek üyesinin katılımı ve gönüllülük esasında Dernek ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen Dernek üyeleri ile birlikte, en az beş (5) kişiden oluşur. Komite çalışmalarının yürütülmesi, komiteye katılım ve devamlılık kuralları "Çalışma Grupları Yönetmeliği"nde belirtilmiştir.

Madde 6 - Komitenin görev tanımı şu başlıklar altında toplanır:

A. Bursiyerlerle İlişkiler: Komite toplumsal, akademik, kişisel, maddi, barınma, giyim, iş, staj olanakları gibi başlıklarda toplanabilecek öğrenci gereksinimlerinin saptanmasını ve giderilmesini sağlar. Bursiyerlerin Dernekle ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için ortamlar yaratarak, destek olmayı amaçlar.

B. Burs Verenlerle İlişkiler: Dernek, Burs Veren ödemelerinin düzenliliğini ve devamlılığını takip eder. Komite gereken durumlarda bu çalışmalara yardımcı olur. Komite, kurum bursiyerleri ile kurumlar arasında ilişkilere aracılık eder.

C. ODTÜ ile İşbirliği ve Dayanışma: Bursiyerlerle ilgili konularda, ODTÜ ile her türlü bilgi alış verişi ve karşılıklı yardımlaşmanın kesintisiz, sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini Dernek üstlenir. Komite, gereken durumlarda ODTÜ’nün burslarla ilgili birimleri ile bilgi paylaşımında bulunur.

D. Bütçe Çalışmaları: Komite, her akademik yıl başında tahmini bütçesine göre, ODTÜ Burs Ofisi’nin açıkladığı asgari geçim koşullarını da dikkate alarak burs miktarlarını ve öngördüğü bursiyer sayısını belirler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

E. Kaynak Artırım, Duyuru ve Tanıtım İşlemleri: Burs verecek yeni kişi ve kurumların araştırılması, burs yararına etkinlikler düzenlenmesi, gerekli duyuruların yapılması ve bununla ilgili dokümanların hazırlanması Komite’nin görevleri arasındadır. Komite, bağış tutarının artırılması ve sürdürülmesi için Burs Verenlerle iletişim kurar.

F. Bursiyer Etkinlik Takvimi Hazırlanması ve Gerçekleştirilmesi: Komite, Dernek ve Bursiyer istemleri doğrultusunda söyleşi, seminer, gezi gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenler. Bursiyerlerle proje grupları oluşturarak, okuma, araştırma, tartışma ortamları hazırlar.

BURS VE YARDIM ESASLARI

Madde 7 – Bursun Ödenmesine İlişkin Koşullar:

A. Burs karşılıksızdır.

B. Burs her akademik yıl içerisinde en fazla dokuz ay boyunca ödenir.

C. Bir Bursiyer, burstan lisans eğitim süresi 4 yıl olan bölümler için en fazla yedi (7), 5 yıl olan bölümler için en fazla sekiz (8) akademik yıl yararlanabilir.

D. Her akademik yıl için Burs Komitesi tarafından belirlenen takvim uyarınca burs talebinde bulunan öğrenciler gerekli form ve belgelerle Dernek’e başvururlar. Başvurular Komite tarafından değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayı ile Bursiyerler belirlenip ilan edilir.

E. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde, kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.

F. Burs takvimi dışında yapılan başvurularda, Komite tarafından burs verilmesi uygun görülen öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmaz.

G. Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.

Madde 8 - Bursun Kesilmesi:

Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun kesilmesi talebini Komite, gerekçesi ile Yönetim Kurulu'na iletir. Yönetim Kurulu'nun onayıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve Dernek tarafından bursiyere bildirilir. Bu koşullar şunlardır:

Bursiyerin;

A. Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

B. ODTÜ ile ilişiğinin kesilmesi,

C. Kaydının dondurulması, öğrenciliğinin geçici olarak ODTÜ dışında bir üniversitede devam etmesi (belirtilen koşulların ortadan kalkması durumunda burs ödemesine devam edilir),

D. Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması,

E. Dernek-Bursiyer ilişkilerine esas etkinliklere, mazeretsiz olarak, Komite tarafından belirlenen sayıdan az katılması,

F. Kendisine ulaşılamaması,

G. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir hareket içinde yer alması.

Madde 9 – Maddi Yardımlar:

Burs ödemeleri dışında, gerekli durumlarda, Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayıyla, Yurt ve Yardım ödemeleri yapılabilir. Yapılan yardımlar karşılıksızdır.

Madde 10 - Barınma Yardımı:

Komite, ODTÜ ile işbirliği içinde, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar.

ODTÜ'nün olanaklarını aşan durumlarda, kurum misafirhanelerini kullanma veya çağdaş yurtlardan yardım alma, öğrencileri bu yurtlara yönlendirme, Dernek üyelerinin sunacakları olanaklardan yararlanma veya Yönetim Kurulu kararıyla geçici bir süre ev/yurt gibi barınma mekânları kiralama, vb. çözümleri değerlendirir. Yurt yaptırılmasını amaçlayan çalışmalar yapar.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 11 - Komite tarafından;

A. Her akademik yıl için çalışma takvimi belirlenir ve ilan edilir,

B. Mülakat komisyonlarının en az 3 kişiden oluşturulması amaçlanmakla birlikte, zorunlu durumlarda 2 kişiden oluşabilir. Gerekli durumlarda Komite, Dernek üyelerinden Burs Komitesi çalışmalarına katılım talep edebilir.

C. Mülakatlar sonucunda önceki yıllardan burslu olup da bursu yenilenecek öğrenciler ile yeni Bursiyerler belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

D. Burs ödemelerinin akademik yıl başladıktan sonra en kısa sürede yapılması amaçlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12 - Bu yönetmelik, ODTÜ Mezunları Derneği'nin 05/06/2011 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Okunma 209 kez Son Düzenlenme Perşembe, 17 Ağustos 2017 13:02