TESİS İŞLETME YÖNETMELİĞİ

AMAÇ, TANIMLAR, İLKELER

Madde 1 - Bu yönetmelik, ODTÜ Mezunları Derneği tüzüğünün ilgili maddesinde tanımlanan, ODTÜ yerleşkesi içinde yer alan iktisadi işletme niteliğindeki tesisin işletilmesindeki esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 - ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TESİS İŞLETMESİ; bu yönetmelikte belirtilen ve görevleri, yetkileri, sorumlulukları bu yönetmelik ile sınırlı olan organlarca yönetilen, kendi işletme bütçesine sahip, sosyal ve iktisadi amaçlı bir kuruluştur.

Madde 3 - Yönetmeliğin bundan sonraki maddelerinde ODTÜ Mezunları Derneği "Dernek", ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu "Yönetim Kurulu", ODTÜ Mezunları Derneği Tesisi "Tesis", ODTÜ Mezunları Derneği Tesis İşletmesi "İşletme", Orta Doğu Teknik Üniversitesi "Üniversite" ve ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri "Üye" olarak anılacaktır.

Madde 4 - Tesis , Dernekler Yasasının ilgili maddeleri çerçevesinde yönetilir. Tesis' in işletmesinde gözetilecek temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 

 • 1-Üyeler arasındaki dayanışmayı ve ODTÜ'lülük bilincini arttırmak,
 • 2-Üyelerin sosyal ve moral gereksinmelerini karşılamak,
 • 3-Güncel toplumsal konuların izlenmesi için gereken olanakları sunmak,
 • 4-Üniversiteye yönelik katkılar için yapılan etkinliklere platform oluşturmak,
 • 5-Sosyal ve eğitsel gelişmeleri mümkün kılacak olanakları hazırlamak,
 • 6-Kapalı ve açık alanlar bütününü sosyal, spor, dinlenme, toplantı, rekreasyon, yemek ve eğlenme amaçlı olarak ODTÜ'lülük bilinciyle kullandırmak,
 • 7-Tesisin hizmet olanaklarını geliştirmek için iktisadi kaynaklar yaratmak.

TESİSTEN YARARLANMA

Madde 5 - Tesisten, aşağıda belirtilenler yararlanabilirler:

 

 • 1-Dernek yükümlülüklerini yerine getirmiş olan dernek üyeleri ve aileleri (eşi ve çocukları, anne ve babası),
 • 2-Dernek üyesi olmadığı halde, Üniversite ile yapılmış olan protokol çerçevesinde Tesis katkı payı ödemiş olan üniversite mensupları ve aileleri (eşi ve çocukları, anne ve babası)
 • 3-Ankara dışındaki ODTÜ mezunları derneği, şubesi, temsilciliği veya topluluğu üyeleri.
 • 4-Dernek yükümlülüklerini yerine getiren her üye referans verdiği en çok 3 kişi için tesisi kullanım amaçlı “Misafir” kartı çıkarma hakkına sahiptir. Misafir kartı, o yılki üyelik aidatının 1/3 oranında derneğe bağış yapılmak suretiyle 1 yıllık süre için verilir. Süre bitiminde aynı şartlarla bağış yapılarak süre uzatılır,
 • 5-Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği ve karşılıklı olarak tesislerden yararlanma protokolü ile hak kazanacak STK ve Kurum mensuplarından “Misafir” kartı verilen kullanıcılar,
 • 6-ODTÜ’nün tüm akademik ve idari personeli,
 • 7-Yönetim Kurulunca verilecek “Aday Üye” kartı ile ODTÜ’nün 4. sınıf öğrencileri.

KATKI PAYI

Madde 6 - Katkı payı, Tesisin yatırımını gerçekleştirmek üzere, Üyenin yapmış olduğu bağıştır, bir defaya mahsus alınır.

Madde 7 - Katkı payı ödemiş olmak, Dernek üyeliğinin sürdürülmesi çerçevesinde yıllık ödenti yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Madde 5.2 de tanımlanan Üniversite mensupları, Dernek üyeleri için belirlenmiş yıllık ödenti miktarında bir ödentiyi , genel giderlere katılım amacıyla ayrıca öderler.

Madde 8 - Her ne sebeple olursa olsun , yatırılmış olan katkı payları geri ödenmez.

Madde 9 - Katkı payı ödemiş olan Üyelere Tesisin her biriminde rezervasyon önceliği uygulanır.

Madde 10 - Katlı payı ödemiş olan üyelere tesisteki tüm birimlerde en az %20 indirim uygulanır. Bu indirimden yararlanmak için Madde 7 de belirtildiği üzere Dernek üyesinin yıllık ödenti yükümlülüğünü, üniversite mensubunun ise genel gider katılım ödenti yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir.

GENEL KURALLAR

Madde 11 - Tesis kullanıcılarının Dernek üye kimliğini veya tesis kullanım kartlarını yanlarında bulundurmaları ve girişte görevliye göstermeleri zorunludur. Madde 5.3 de tanımlanan diğer dernek üyeleri, bağlı bulundukları bu dernek tarafından kendilerine verilmiş olan kimliği göstermeleri zorunludur. Konuklar yalnızca üyenin beraberinde Tesise giriş yapabilirler. 12 yaşından küçük çocukların, velilerinin refakatinde olması zorunludur.

Madde 12 - Tesis kullanıcıları, çevreye rahatsızlık vermeyecek biçimde davranmak, görevlilerin uyarılarını dikkate almak ve özellikle sağlık ve spor birimi, ve havuz kullanımında belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Üyeler, eş, çocuk ve konuklarının tüm sorumluluğunu üstlenir. Uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlerden Dernek üyesi olanlar, Dernek Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. Dernek üyesi olmayanların ise Tesis kullanım kartı Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak iptal edilir.

Madde 13 - Tesiste yapılacak tüm ödemeler, peşin olarak , nakit veya kredi kartı ile yapılır. Katkı payı ödemiş olan üyelere tanınan indirimden yararlanmak için ödemelerde kimlik gösterilmesi zorunludur.

Madde 14 - Tesis birimlerinde uygulanacak ücret tarifeleri , günün koşularına göre Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgili Tesis birimlerinde ilan edilir.

Madde 15 - Daha fazla sayıda Dernek Üyesinin tesisten yararlanmasına olanak tanımak amacıyla, talebin çok yoğun olduğu bazı birimler için Üyenin beraberinde getirebileceği konuk sayısı Yönetim Kurulu kararıyla sınırlandırılabilir.

İŞLETMENİN YÖNETİM ORGANLARI, OLUŞUMLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 16 - İşletmenin yönetim organları Yönetim Kurulu , İşletme Komitesi ve İşletme Müdürü'dür.

Madde 17 - İşletme Komitesi en az beş, en fazla yedi kişiden oluşur. Komite üyelerinden biri Yönetim Kurulunca görevlendirilen Yönetim Kurulu asıl üyesidir ve Komitenin Başkanlık görevini üstlenir. İşletme Müdürü de Komitenin doğal üyesidir. İşletme Komitesi'nin diğer üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. İşletme Komitesi çalışmalarını, Çalışma Grupları Yönetmeliği uyarınca yürütür.

Madde 18 - İşletme Müdürü tercihen ODTÜ mezunları arasından Yönetim Kurulunca atanır. İşletme Müdürü'nün işine yine Yönetim Kurulunca son verilebilir. İşletme Müdürü'nün çalışma koşulları Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Madde 19 - İşletme Müdürü,İşletmenin en üst düzey yöneticisi sıfatıyla İşletmeyi yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve yazılı Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak , Dernek yararlarını koruyacak şekilde özenle yönetmekle yükümlüdür.

Madde 20- İşletme komitesi, Tesisi Derneğin amaçlarına, yasa, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. İşletme Komitesi, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

 • 1-İşletme bütçesini, personel kadrolarını, kesin hesap ve bilançolarını hazırlar, Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Gerçekleşen gelir-gider ve karşılaştırma cetvellerini, günlük tahsilat ve ödeme dökümlerini izler.
 • 2-İşletmede değişik birimlerde uygulanacak kullanım ücretleri için Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.
 • 3-Tesisin işletilmesi ile ilgili esasları belirler.
 • 4-Gereken ve faydalı görülen hallerde, Yönetim Kurulu'nun onayıyla Tesisin restoran, kafe, spor tesisleri, dükkan vb. bölümlerinin tümünün veya bir kısmının, ayrı ayrı veya topluca kiraya verilmesini sağlar. Kiralanan birimlerde servis, kalite ve fiyat politikaları, kira sözleşmelerinde açıkça belirtilir.
 • 5-Görevi kapsamındaki iş ve hizmetler için inceleme, satınalma ve onama kurulları kurar. Gerekli hallerde piyasa araştırması, maliyet analizi çalışmaları yapar.

Madde 21 - İşletme Müdürü ve diğer İşletme personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Personel Yönetmeliği hükümlerince belirlenmiştir.

MALİ KONULAR

Madde 22 - İşletme, İşletme Müdürü'nce hazırlanıp, Yönetim Kurulununca onayıyla Dernek Bütçesi ile birlikte Genel Kurul tarafından onaylananlanacak İşletme Bütçesi ile yönetilir. Bütçenin uygulayıcısı, İşletme Komitesinin bilgisi dahilinde İşletme Müdürü’dür.

Madde 23 - Tesis işletme gelirleri veya kiraya verilmiş ise, kiralanan birimin kira gelirleri,işletmeye zimmetli demirbaşın kira gelirleri, Tesis dışına verilen hizmetlerden elde edilen gelirler ile işletme hesaplarının fon ve faiz gelirleri, İşletme bütçesinin gelirlerini oluşturur. Tesis kiralama ilke ve esasları, İşletme Müdürü'nün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönergeyle belirlenir.

Madde 24 - Bütçe işlemleri ve muhasebe usulleri, bu konudaki görev ve sorumluluklar bilanço ve kesin hesabın yapılış esas ve usulleri, Dernekler Yasası hükümlerine uygun olarak ve Dernek Mali İşler Yönetmeliği hükümlerince belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

Madde 25 - İşletme Müdürü'nün harcama yetkileri, Mali İşler Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliği hükümlerince belirlenmiştir.

YÜRÜRLÜK

Madde 26 - Bu yönetmelik, ODTÜ Mezunları Derneği'nin 08/12/2012 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Okunma 258 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 30 Ocak 2017 02:08